Përmbledhje e shkurtër

Rreth projektit

ADRINET është një grup i veprimeve gjithëpërfshirëse të fokusuara në përmirësimin e një sistemi të përbashkët të menaxhimit të bregdetit dhe krijimin e planeve qeverisëse për ruajtjen e biodiversitetit dhe ekosistemeve bregdetare të rajoneve të programit, të cilat ndajnë të njëjtat çështje sa i përket ndotjes, shfrytëzimit të peshqve, sofistikimi i peshqve dhe 'peshkimi i fantazmave' (p.sh mbeturinat detare dhe kurthet për stoqet e tjera të peshkut).

Projekti e konsideron detin si peizazh (uji) në të cilin peshkimi përfaqëson përbërësin 'njerëzor'. Për këtë arsye, peshkatarët do të përfshihen në aktivitetet e drejtuara për mbrojtjen e mjedisit bregdetar, pjesëmarrjen në fushatat e pastrimit të detit, në vizitat studimore dhe në sesionet trajnuese për përdorimin e metodologjive novatore.

Për më tepër, ADRINET do të kontribuojë në përcaktimin e një strategjie të përbashkët dhe mjeteve dhe dokumenteve të përbashkëta (Memorandum Mirëkuptimi, Protokoll, ERMP, Manual) për të dhënë udhëzime se si të zbatohen konceptet e ndryshme të vlerësimit dhe planifikimit hapësinor dhe hapësinor në një strukturë të menaxhimit të rrezikut, mbi ndikimin e peshkimit në mjedis. Këto mjete / dokumente mund të shihen si një kontribut që mund të jetë interesant për politikëbërësit që punojnë në nivele dhe shkallë të ndryshme.

ADRINET parasheh investime në teknologji, duke u dhënë anijeve të peshkimit me sisteme RFID dhe GPS për të hartuar rrugët e peshkimit dhe rrjetat fantazmë (duke e bërë më të lehtë menaxhimin dhe shpëtimin e tyre pas përfundimit të projektit), duke monitoruar ndotjen e detit, duke gjetur peshkun e kapur dhe duke parandaluar shfrytëzimin e rezervave të peshkut .

Së fundi, ADRINET ofron shërbime, mbështetje shkencore dhe shkathtësi për profesionistët e peshkimit dhe për konsumatorët, në mënyrë që konsumi i peshkut të jetë më i sigurt dhe në përputhje me rregullat dhe udhëzimet e BE-së. ADRINET është konceptuar dhe dizajnuar në një mënyrë ndërkufitare. Kjo jo vetëm për shkak të temës së përzgjedhur (mjedis) që është një çështje ndërkufitare sipas definicionit, por edhe për shkak të partnerëve të përfshirë në kompetencat (universitetet) dhe detyrat (PA).

Historia

Sfidat që do të trajtohen nga ADRINET

Zonat bregdetare janë zonat më produktive në rajonet e programit, duke ofruar një shumëllojshmëri të gjerë të habitateve të vlefshme dhe shërbimeve të ekosistemeve që kanë tërhequr gjithmonë njerëzit dhe aktivitetet njerëzore. Por ky koncentrim i madh i popullsisë dhe shfrytëzimi i tepruar i resurseve natyrore vë presion të madh në ekosistemet tona bregdetare që çojnë në humbjen e biodiversitetit, shkatërrimin e habitateve, ndotjen, si dhe konfliktet midis përdorimeve të mundshme dhe problemeve të bllokimit të hapësirës.

Për shkak se mirëqenia e popullsisë dhe qëndrueshmëria ekonomike e shumë bizneseve në zonat bregdetare varet nga gjendja mjedisore e këtyre zonave, është thelbësore që të përdoren mjete të menaxhimit afatgjatë, të tilla si menaxhimi i integruar bregdetar, për të rritur mbrojtjen e bregdetit duke rritur efikasitetin e përdorimit të tyre. Menaxhimi i integruar bregdetar mbulon ciklin e plotë të mbledhjes së informacionit, planifikimit, vendimmarrjes, menaxhimit dhe monitorimit të zbatimit. Është e rëndësishme që të përfshihen të gjithë hisedarët nga të gjitha sektoret e ndryshme për të siguruar mbështetje të gjerë për zbatimin e strategjive të menaxhimit.

Zbatimi koherent me planifikimin hapësinor detar do të përmirësojë planifikimin dhe menaxhimin e ndërfaqes deti-tokë, siç është mbrojtja e ekosistemeve detare. Për shembull, mbeturinat detare dhe peshkatarët janë disa prej kërcënimeve më të rëndësishme për peizazhin e ujit, por informacioni i lidhur me detet tona si dhe në Mesdhe, mbetet i kufizuar, i paqëndrueshëm dhe i fragmentuar (Cozar et al., 2015; UNEP / MAP 2015).

Masat efektive për trajtimin e mbeturinave detare në rajon janë penguar seriozisht nga mungesa e të dhënave shkencore të besueshme.  Në këtë kontekst nevoja për të dhëna shkencore të sakta, koherente dhe të krahasueshme në detet Adriatik dhe Jon është e qartë në mënyrë që të përcaktohen prioritetet për veprim dhe mbeturinat detare të adresohen në mënyrë efektive, duke siguruar kështu menaxhimin e qëndrueshëm dhe shfrytësimin e mjedisit detar dhe bregdetar të makro-rajonit Adriatik-Jon.

6,000

pjesë të pajisjeve të peshkatarëve të pajisura me mikroçip

3

misionet e pastrimit të deteve

180

peshkatarë të trajnuar të përfshirë
 • Universiteti i Barit - Departamenti i Mjekësisë Veterinare

  UNIBA si partner udhëheqës do të mbikëqyrë të gjitha aktivitetet kërkimore të përfshira në projekt dhe pjesërisht pjesë të projektit si informimi i komuniteteve dhe orientimi i konsumit.
 • Komuna e Herceg Novit

  Komuna e Herceg Novi do të mbështesë dhe të kontribuojë në zbatimin e aktiviteteve të përgjithshme të projektit, dhe gjithashtu një ngjarje ndërkombëtare do të mbahet në Mali të Zi.
 • Komuna e Kastros

  Peshkatarët përfaqësojnë një grup të rëndësishëm të popullsisë dhe historisë së Kastro. Sistemi i peshkimit në Kastro po përpiqet të përtërihet, duke gjetur mënyra të reja për shfrytëzimin e qëndrueshëm të aseteve natyrore. Ky proces udhëhiqet nga disa sindikata shumë aktive dhe të vëmendshme si dhe nga shoqatat dhe konsorciumet e peshkatarëve.
 • Universiteti i Malit të Zi - Instituti i Biologjisë Detare

  Kompetencat kryesore të Universitetit të Malit të Zi - Instituti i Biologjisë Detare qëndron në hulumtimin gjithëpërfshirës të zonës detare dhe bregdetare, e cila ka ndikim të gjerë në mbrojtjen e mjedisit të atyre zonave. Instituti ka lidhje të forta me komunitetin lokal dhe kombëtar, nëpërmjet angazhimit për ngritjen e vetëdijes për shkencën detare.
 • Universiteti Bujqësor i Tiranës

  Burimet njerëzore të dedikuara për projektin përfshijnë profesorët, hulumtuesit, bursat, teknikët e kualifikuar dhe me përvojë të lartë profesionale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Këshilli i Qarkut VLORË

  eksperienca e mëparshme në zbatimin e projekteve me fonde nga programet e BE-së dhe donatorëve të tjerë, përmes kontributit dhe ekspertizës së stafit të saj, si dhe përmes koordinimit të aktorëve lokalë dhe shkëmbimit rajonal të praktikave të mira në fusha specifike
PARTNERËT E PROJEKTIT 

 

Rolet dhe përgjegjësitë

Rajonet ndërkufitare kanë karakteristika të ngjashme natyrore si në aspektin e burimeve bregdetare, ashtu edhe në ato detare. Kjo do ta bëjë bashkëpunimin më të lehtë pasi që ekipet e projektit do të aplikojnë metodologjinë në rrethana të ngjashme.

Rezultatet kryesore

Një gamë e gjerë rezultatesh

Aktivitetet e projektit janë të dedikuara për shfrytëzim sa më të mirë dhe më të qëndrueshëm të burimeve njerëzore dhe natyrore. Përveç potencialeve të kapaciteteve bregdetare dhe detare, ne angazhojmë ekspertë rajonalë që kanë përvojë në fushën e mbuluar nga ky projekt. Qëllimi është të lidhim këto burime dhe t'i përdorim ato për një qëllim të vetëm.

rezultati kryesor i projektit T1.1.1

Plani i Menaxhimit të Rezikut Mjedisor (PMRM)

Analizat laboratorike në ujrat e detit të zonave të zgjedhura do të jenë baza e raporteve të redaktuara nga koordinatori shkencor i LP së bashku me studiuesit e PP 4 dhe PP5. Ky raport do të përdoret për hartimin e Planit të Menaxhimit të Riskut Mjedisor i cili do të përdoret për veprimet pilot në WP T2 dhe WP T4.

rezultati kryesor i projektit T2.1.1

Ngritja e 3 Qendrave të Referencës (QR)

Qendrat e Referencave (QR) janë të pajisura me hapësira publike (të disponueshme falas nga partnerët në secilin vend të programit) ku realizohen sesione trajnimi për peshkatarët, shërbimet teknike Help-Desk, ngjarjet dhe fushatat informative mbi menaxhimin e shtatit të detit dhe peshkimit.

rezultati kryesor i projektit T2.2.1

Raporti i Ndërtimit të Kapaciteteve të Peshkatarëve

Ndërtesa e Komunitetit përbëhet nga: A) Sesionet e trajnimit për min 40 peshkatarë në secilën QR për peshkimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin teknologjik; B) Shërbimet teknike Help-Desk për të adresuar çështjet dhe dyshimet në seminare/seminare në grupe të vogla ose në mënyrën 1 në 1; C) n.3 Vizitat në terren do të organizohen për 12 peshkatarë në vendet e programit për t'i lejuar peshkatarët të lidhen me kolegët dhe komunitetet në vendet e tjera dhe të shkëmbejnë përvojat rreth sektorit të peshkimit dhe menaxhimit të shtartit të detit.

rezultati kryesor i projektit T2.6.1

Metoda e përbashkët për menaxhimin e bregdetit

Metoda fillon nga përfshirja e peshkatarëve dhe konsiston në A) 1 Sondazh për të identifikuar rrugët e peshkimit në mënyrën GPS dhe vendet ku rrjetet supozohet të jenë të braktisura. B) Sondazhet do të rezultojnë në 3 harta të komunitetit. C) 1 Protokoll mbi strategjitë e përbashkëta për menaxhimin e përbashkët bregdetar dhe çështjet e peshkimit i cili do të nënshkruhet nga të gjithë partnerët. D) 1 Doracak për menaxhimin e përbashkët të rreziqeve të ndërlidhura me ndotjen do të redaktohet dhe publikohet. Metoda është i frymëzuar nga qasja pjesëmarrëse C_FAR.

rezultati kryesor i projektit T4.1.1

Heqja dhe asgjësimi i rrjetave t[ fshehta përmes veprimeve të AGF + Raporti i Monitorimit Shkencor

1 veprim kundër peshkimit fantazmë (AGF) do të zbatohet në çdo zonë të zgjedhur, të përfundohet duke përfshirë min. 40 peshkatarë dhe 20 anije peshkimi për zonë (pasi ekuipazhi minimal i një anijeje është 2 peshkatarë). Misionet janë bërë të mundur në sajë të përfshirjes dhe trajnimit të peshkatarëve (WP T1 dhe T2). Rrjetat fantazmë të larguara do të hidhen siç duhet dhe ndoshta do të riciklohen. Universitetet do të sigurojnë monitorimin shkencor të veprimeve të AGF me Raportin e Monitorimit, i cili do të përmbledhë rezultatet në 3 fusha.

Rezultati kryesor i projektit T4.2.1

Veprimi pilot: paisja e mjeteve të peshkimit me mikro-chipa të RFID

6K pjesë të veçanta të mjeteve / rrjetave dhe pajisjeve të peshkimit si kurthe dhe linja (pajisjet mesatare të 60 anijeve të vogla) do të shënohen me mikroçip për të mundësuar "lokalizimin" dhe "gjurmimin" e tyre nëpërmjet teknologjisë RFID (identifikimi i frekuencës së radios) falë përfshirjes së peshkatarëve dhe trajnimit të drejtuar respektivisht nga WP T1 dhe WP T2. Microqipat do t'u jepen peshkatarëve falas dhe mund të shpërndahen edhe për ata që nuk janë të përfshirë drejtpërdrejt në aktivitetet e trajnimit.

rezultati kryesor i projektit T3.1.1

Raporti i menaxhimit të palëve të interesit

 

ADRINET synon përfshirjen e një numri relevant (min 10 / pë vend) të agjencive, PA-ve, OJQ-ve që janë jashtë partneritetit të projektit. Përfshirja e tyre nuk është e lehtë dhe kërkon kohë dhe mund në caktimin e takimeve dhe marr[dh[nieve me publikun. Secili partner do të përfshihet në këtë angazhim afatgjatë që synon marrjen e aktorëve relevant lokalë për të nënshkruar MM-në e projektit, me qëllim final për të përcaktuar një politikë të përbashkët, multilaterale dhe ndërkufitare për përdorimin e qëndrueshëm të peshkimit dhe për trajtimin e peshkimit fantazmë.

Njerëzit

Ekipi ndër-kufitar që zhvillon zgjidhje të përbashkëta për rajonin

Duke marrë parasysh që programi i bashkëpunimit ndërkombëtar synon të adresojë sfidat e përbashkëta që janë identifikuar në rajon, ne po veprojmë së bashku për të mundësuar menaxhim më të mirë dhe përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe njerëzore në mënyrë që të kontribuojmë në mbrojtjen mjedisore të rajonit.

Plani i aktiviteteve

Ndiqni rrugën tonë për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të përbashkët bregdetar dhe krijimin e planeve të qeverisjes për të ruajtur biodiversitetin dhe ekosistemet bregdetare

 • A.T1.1 Mbledhja e të dhënave, analiza dhe raportimi

  Maj 2019
 • D.T1.1.1 Studimi mbi praktikat më të mira

  Janar 2019
 • D.T1.1.2 Raportet e takimit (WP T1)

  Dhjetor 2018
 • D.T1.1.3 Raportet e analizës laboratorike rreth kushteve të detit

  Maj 2019
 • D.T1.1.4 Plani i Menaxhimit të Rrezikut Mjedisor (PMRM)

  Maj 2019
 • A.T2.1 Ngritja dhe aktivitetet e CRs

  Mars 2020
 • D.T2.1.1 Ngritja e 3 Qendrave të Referencës

  Korrik 2018
 • D.T2.1.2 Aktivitete trajnimi dhe shërbime help-desk

  Mars 2020
 • D.T2.1.3 Vizitat në terren

  Dhjetor 2018
 • A.T2.2 Studimi dhe hartat GPS

  Qershor 2019
 • D.T2.2.1 SURVEY

  October 2018
 • D.T2.2.2 Hartat e komunitetit GPS

  Qershor 2019
 • A.T2.3 Protokolli mbi strategjitë dhe doracakun e përbashkët

  Dhjetor 2019
 • D.T2.3.1 Protokolli

  Dhjetor 2019
 • D.T2.3.2 Doracaku

  Dhjetor 2019
 • A.T3.1 Menaxhimi i palëve të interesuara. Koncepti dhe redaktimi i Memorandumit të Mirëkuptimit që do të nënshkruhet nga hisedarët e jashtëm

  Mars 2020
 • D.T3.1.1 Memorandumi i Mirëkuptimit

  Mars 2020
 • A. T4.1 Activitetet e pastrimit të shtratit të detit në të 3 vendet

  Dhjetor 2019
 • D.T4.1.1 Misionet e pastrimit të shtratit detar

  Dhjetor 2019
 • A.T4.2 Pilot project for the distribution and installation of RFID microchips

  December 2019
 • D.T4.2.1 Gjurmimi i paisjeve të peshkimit

  Dhjetor 2019
 • A. T4.3 Monitorimi shkencor i veprimeve të pastrimit të shtratit të detit

  Mars 2020
 • D.T4.3.1 Raportet shkencore mbi veprimet e pastrimit të shtratit të detit

  Korrik 2019

This website has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Municipality of Herceg Novi and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities